1. un vecākajās klasēs

1. klasē uzņem audzēkņus ar priekšzināšanām izvēlētajā specialitātē (pēc sagatavošanas klases), taču atsevišķās specialitātēs atkarībā no vecuma un muzikālajām dotībām audzēkņi var tikt uzņemti 1. klasē arī bez priekšzināšanām. Aicinām iepazīties ar informāciju par prioritārajām specialitātēm, kā arī apmeklēt konsultācijas, kuru laikā pedagogi palīdzēs izvēlēties specialitāti un ieteiks, vai stāties uz 1. vai sagatavošanas klasi.

Lai uzsāktu mācības mūzikas skolā:

  • jāapmeklē konsultācija izvēlētajā specialitātē;
  • jāaizpilda iesnieguma veidlapa, kuru izsniedz konsultējošais pedagogs
    (tai klāt jāpievieno bērna dzimšanas apliecības kopija);
  • stājoties uz 2.-9. klasi, jāiesniedz mūzikas skolas liecība;
  • jāpiedalās iestājeksāmenos.

Uzņemot bērnus 1. klasē, iestājeksāmenu laikā tiek pārbaudīta bērna sagatavotība mācībām mūzikas skolā, kā arī muzikālās dotības.

Iestājeksāmenu laikā:

  • jāatskaņo sagatavota programma specialitātē (instrumenta spēlē vai dziedāšanā (meiteņu korī – 2 dziesmas, no kurām viena ir latviešu tautas dziesma));
  • pārbauda bērna muzikālās dotības (muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu).

Uzņemot bērnus vecākajās klasēs (sākot no 2.klases), iestājeksāmenu laikā pārbauda bērna zināšanas un prasmes atbilstoši klases izglītības programmas prasībām.

Iestājeksāmenu laikā:

  • jāatskaņo sagatavota programma specialitātē (instrumentu spēlē vai dziedāšanā);
  • pārbauda bērna zināšanu līmeni pārējos mācību priekšmetos (piemēram, solfedžo un  klavierspēlē).