Sagatavošanas klasē

Sagatavošanas klasē uzņem audzēkņus bez priekšzināšanām mūzikā. Šajā klasē mācības ir tikai par pilnu pašapmaksu. Mācību maksa tiek noteikta katra mācību gada sākumā. Tā ir atkarīga no stundu skaita nedēļā un MK noteikumiem par skolotāju algas likmēm. Pēc sagatavošanas klases audzēkņiem ir jāpiedalās konkursā uz budžeta vietām 1.klasē.

Lai uzsāktu mācības mūzikas skolā:

  • jāapmeklē konsultācija izvēlētajā specialitātē;
  • jāaizpilda iesnieguma veidlapa, kuru izsniedz konsultējošais pedagogs
    (tai klāt jāpievieno bērna dzimšanas apliecības kopija);
  • jāpiedalās iestājpārbaudījumā.

 

Iestājpārbaudījuma laikā pārbauda bērna muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu:

  • jānodzied viena brīvi izvēlēta dziesma ar vārdiem (meiteņu korī – jānodzied dziesmu (vēlams latviešu tautas dziesmu), 2. dziesma tiks mācīta ansamblī uz vietas);
  • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās skaņas;
  • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās melodijas;
  • plaukšķinot jāatkārto skolotāja nospēlētās melodijas ritmisko zīmējumu.