Iepirkumi

JMR1MS publisko iepirkumu plāns 2016.gadam

2016

Paziņojums

 1. Iznomājamais objekts.
  • Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola (turpmāk – Iestāde) iznomā Iestādes telpas Rīgā, Kronvalda bulvārī 8, ar kopējo platību 1 kv.m., 1 (viena) automāta izvietošanai karsto dzērienu nodrošināšanai.
 1. Mērķis, nosacījumi
  • Karsto dzērienu nodrošināšana Iestādes darbinieku un audzēkņu un orķestra “Rīga” darbinieku vajadzībām
  • Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.
  • Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam.
 1. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):
  • 4,98 EUR/kv.m + PVN + komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija, ūdens).
 1. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:
  • Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.
  • Pretendenta piedāvāto dzērienu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 51.punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu sortiments atbilst minētajām prasībām.
 1. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:
  • Pieci gadi no līguma noslēgšanas brīža.
 1. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2017. gada 11. janvārim, plkst. 13.00, Rīgā, Kronvalda bulvārī 8, LV-1010, 205. kab.. Pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu –  „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī.”

 1. Kancelejas darba laiks: darba dienās no plkst. 10.30 līdz 17.00.
 1. Papildus informācija:
  • Tālr. 67181687; 29283319 – direktors Valdis Lastovskis

Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas

nekustamo īpašumu Iznomāšanas komisija

Rīgā, 28.12.2016.

 

 

 

Paziņojums par lēmumu

Informējam, ka Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas rīkotais iepirkums „Amatiermākslas kolektīva – Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas zēnu kora darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniegšana” identifikācijas Nr. JMR1MS 2017/01, ir noslēdzies.
Iepirkuma komisija izskatīja iesniegtos piedāvājumus un nolēma slēgt iepirkuma līgumus ar šādiem pretendentiem:
1. Romāns Vanags par iepirkuma 1.daļu par līgumcenu EUR 4956,00 bez PVN;
2. Edgars Linde par iepirkuma 2.daļu par līgumcenu EUR 3072,00 bez PVN;
3. Evija Vanaga par iepirkuma 3.daļu par līgumcenu EUR 3072,00 bez PVN.

1. Līgums ar R. Vanagu

2. Līgums ar E. Lindi

3. Līgums ar E. Vanagu