10. – 12. klasē

Lai iestātos 10. klasē (izglītības programmā 30 V), jābūt pabeigtai pamatskolai un jānokārto iestājpārbaudījumi specialitātē un solfedžo. Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas izglītības programmas 20 V absolventiem iestājeksāmeni nav jākārto – tiek ņemtas vērā skolas noslēguma eksāmenu atzīmes.

Pretendentiem uz 10. – 12. klasi :

  • jāapmeklē konsultācija izvēlētajā specialitātē;
  • jāaizpilda iesnieguma veidlapa, kuru izsniedz konsultējošais pedagogs
    (tai klāt jāpievieno dzimšanas apliecības kopija);
  • Apliecība par pamatizglītību un tās pielikums (kopija)
  • Muzikālo izglītību apliecinoši dokumenti (kopijas)

Dokumenti jāiesniedz konsultācijās līdz 2. jūnijam! (Apliecību par pamatizglītību var iesniegt 203. – 205. kab. vēlāk.)

Iestājpārbaudījumu prasības specialitātē

Iestājeksāmenu prasības solfedžo

Pretendentiem uz mācībām 10. klasē konsultācija solfedžo 16.martā un 4. aprīlī NENOTIKS.

Par konsultācijām specialitātē un solfedžo lūgums interesēties, rakstot uz e-pastu jmr1ms@riga.lv vai zvanot 67181680!

Uz konsultācijām 2020. gada 18.maijā – 2. jūnijā iepriekš jāpiesakās elektroniski http://jmr1ms.lv/uznemsana/

Iestājpārbaudījumi uz 10.-12. klasi notiks 2020.gada 11. jūnijā!