2016

Paziņojums par lēmumu

Informējam, ka Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas rīkotais iepirkums “Par mūzikas instrumentu piegādi Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolai”, identifikācijas Nr. JMR1MS 2016/03, ir noslēdzies.

Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības:

1.        SIA “RDL” par iepirkuma 1. daļas “Mūzikas instrumentu 1. grupa” piedāvāto līgumcenu EUR 1540,00;

2.        SIA “RDL” par iepirkuma 2. daļas “Mūzikas instrumentu 2. grupa” piedāvāto līgumcenu EUR 1839,00;

3.        SIA “RDL” par iepirkuma 3. daļas “Mūzikas instrumentu 3. grupa” piedāvāto līgumcenu EUR 6619,00;

4.        SIA “Vecpilsētas Vijoļdarbnīca” par iepirkuma 4. daļas “Alts” piedāvāto līgumcenu EUR 699,99;

5.        SIA “RDL”par iepirkuma 5. daļas “Oboja” piedāvāto līgumcenu EUR 1335.00;

6.        SIA “Sentios” par iepirkuma 6. daļas “Akordeons” piedāvāto līgumcenu EUR 7197.00;

7.        SIA “RDL” par iepirkuma 7. daļas “Arfa” piedāvāto līgumcenu EUR 1400,00.

Visas summas norādītas bez PVN 21%.

Lēmuma pieņemšanas datums
19.08.2016.
Uzvarējušā pretendenta nosaukums
SIA „VECPILSĒTAS VIJOĻDARBNĪCA”; SIA „RDL Mūzikas centrs”; SIA “Sentios”
Līgumcena EUR (bez PVN)
skat. Paziņojums par lēmumu

Pasūtītājs:
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola, reģistrācijas numurs 90000013606

Iepirkuma ID:JMR1MS 2016/03

Iepirkuma priekšmets
Jaunu, iepriekš nelietotu mūzikas instrumentu piegāde Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolai.

Iepirkums ir sadalīts daļās:

1.        Iepirkuma 1. daļa “Mūzikas instrumentu 1. grupa” – līdz EUR 1950,00 (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit eiro 00 centi) bez PVN;

2.        Iepirkuma 2. daļa “Mūzikas instrumentu 2. grupa” – līdz EUR 2310,00 (divi tūkstoši trīs simti desmit eiro 00 centi) bez PVN;

3.        Iepirkuma 3. daļa “Mūzikas instrumentu 3. grupa” – līdz EUR 6620,00 (seši tūkstoši seši simti divdesmit eiro 00 centi) bez PVN;

4.        Iepirkuma 4. daļa “Alts” – līdz EUR 750,00 (septiņi simti piecdesmit eiro 00 centi) bez PVN;

5.        Iepirkuma 5. daļa “Oboja” – līdz EUR 1250,00 (viens tūkstotis divi simti piecdesmit eiro 00 centi) bez PVN;

6.        Iepirkuma 6. daļa “Akordeons” – līdz EUR 7500,00 (septiņi tūkstoši pieci simti eiro 00 centi) bez PVN;

7.        Iepirkuma 7. daļa “Arfa” – līdz EUR 14 000,00 (četrpadsmit tūkstoši eiro 00 centi) bez PVN.

Iepirkuma procedūra
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2  pantu

Vērtēšanas kritēriji
Atbilstība publiskā iepirkuma „Par mūzikas instrumentu piegādi Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolai” instrukcijā  izvirzītajām prasībām un tehniskajai specifikācijai, kā arī zemākā piedāvātā cena.

Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta
Piedāvājums jāiesniedz Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas kancelejā  Kronvalda bulvārī 8, Rīgā, LV-1010, līdz 2016. gada 17. augustam  plkst. 17.00.

Kancelejas darba laiks: darba dienās no plkst. 10.30 līdz 17.00

Preces piegādes vieta
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola,  Kronvalda bulvāris 8, Rīga, LV-1010

Kontaktpersona  Valdis Lastovskis, tālr. 67181687, 671811678;  e-pasts: jmr1ms@riga.lv

Pielikumā:

Instrukcija

Pasūtītājs: Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola, reģistrācijas numurs 90000013606

 Iepirkuma ID: JMR1MS 2016/02

Iepirkuma priekšmets
Jauna, iepriekš nelietota akordeona piegāde Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolai

Iepirkuma procedūra
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2  pantu

Vērtēšanas kritēriji
Atbilstība publiskā iepirkuma „Par akordeona piegādi Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolai” instrukcijā  izvirzītajām prasībām un tehniskajai specifikācijai, kā arī zemākā piedāvātā cena

Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta
Piedāvājums jāiesniedz Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas kancelejā  Kronvalda bulvārī 8, Rīgā, LV-1010, līdz 2016. gada 20. jūlijam  plkst. 17.00

Kancelejas darba laiks: darba dienās no plkst. 10.30 līdz 17.00

Preces piegādes vieta
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola,  Kronvalda bulvāris 8, Rīga, LV-1010

Kontaktpersona  Valdis Lastovskis, tālr. 67181687, e-pasts: jmr1ms@riga.lv

Instrukcija

Paziņojums par lēmumu

Informējam, ka Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas iepirkuma komisija 12.07.2016. ir pieņēmusi lēmumu par izsludinātā iepirkuma „Par akordeona piegādi Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolai”, iepirkuma identifikācijas numurs – Nr.JMR1MS 2016/02, pārtraukšanu nepietiekama finansējuma dēļ.

 

Paziņojums par lēmumu

Informējam, ka Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas veiktais iepirkums “Par iepirkuma organizēšanu naktsmītņu pakalpojuma un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai skolas organizētajām nometnēm”, identifikācijas Nr. RD MS1 2016/1, ir noslēdzies.

Iepirkums tika veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta sešpadsmito daļu un tas tika veikts sešās daļās.

Iepirkuma komisija 2016. gada 30. maijā pieņēma lēmumu slēgt iepirkumu līgumus ar:

1.daļā

       Telpu lietošanas līgums  Nr.6-2/16/11v (reģ. RDLIS Nr. MS1-16-139-lī), Aizkraukles novada ģimnāzija, 4516900970 – Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN) 1260,00 EUR.

2.daļā

Telpu lietošanas līgums Nr. MS1-16-226-lī, Dobeles novada Izglītības pārvaldes Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola, 90009147276- Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN) 2309,50 EUR.

3.daļā

Telpu lietošanas līgums Nr. MS1-16-228-lī, Zemgales vidusskola, 90001637062 – Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN) 864,30 EUR.

4.daļā

Ēdināšanas pakalpojuma līgums Nr. MS1-16-137-lī, IK “Danis pluss”, LV45402012448 – Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN) 2186,78 EUR.

5.daļā

Ēdināšanas pakalpojuma līgums Nr. MS1-16-227-lī, Dobeles novada Izglītības pārvaldes Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola, 90009147276 – Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN) 2376,45 EUR.

6.daļā

Ēdināšanas pakalpojuma līgums Nr. MS1-16-229-lī, SIA “IRG”, 40102019738 – Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)  1421,49 EUR.

Kontaktpersona  Valdis Lastovskis, tālr. 67181687, 671811678;  e-pasts: jmr1ms@riga.lv

 

1. līgums

2. līgums

3. līgums

4. līgums

5. līgums

6. līgums